Algemene voowaarden

Chalet- en stacaravanpark Buitenplaats Putterheijde

Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de RECRON voorwaarden welke op 1 november 2006 tot stand gekomen zijn in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal Economische Raad. De bedoeling van de voorwaarden is voor beide partijen de rechten en plichten duidelijk vast te leggen.

Goede voorwaarden betekenen duidelijke afspraken tussen u, uw gezinsleden en de recreatieondernemer op wiens bedrijf u te gast bent. Lees de voorwaarden daarom zorgvuldig!

Spelregels
Heerlijk uitrusten en ontspannen op een recreatiebedrijf. Daarvoor komt u immers op Buitenplaats Putterheijde, waar rust en een natuurlijke omgeving kenmerkend is. Bij uitrusten en ontspannen denkt u natuurlijk niet direct aan de onvermijdelijke spelregels, maar soms kan het voor u en Buitenplaats Putterheijde belangrijk zijn te weten wat wel en niet mag. Overigens kunt u met al uw vragen altijd terecht bij de receptie. Het is altijd beter vooraf te overleggen dan achteraf te moeten corrigeren.

Overheid
Net als bij u thuis zijn er ook regels van de overheid. Bij het opstellen van deze voorwaarden is hiermee rekening gehouden. Toch veranderen deze regels of er komen nieuwe regels, waar u en Buitenplaats Putterheijde zich aan moeten houden. Buitenplaats Putterheijde zal u hiervan zoveel mogelijk op de hoogte houden.

Belastingen
Recreanten met een vaste standplaats krijgen in sommige gemeenten te maken met een aanslag forensenbelasting. Buitenplaats Putterheijde zal u hieromtrent graag op verzoek nader informeren.

De huurovereenkomst die u wordt voorgelegd dient u te ondertekenen. Deze voorwaarden zijn daarop van toepassing. Heeft u na het doorlezen van alle informatie nog vragen, vraagt u dan om een toelichting.

Overal waar "hij" wordt gebruikt, kan ook "zij" worden ingevuld.

***

ALGEMENE VOORWAARDEN BUITENPLAATS PUTTERHEIJDE

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Kampeermiddel/ Recreatieverblijf: stacaravan, chalet;
B. Vaste Plaats: een in de overeenkomst aangewezen plaats met bijbehorende groenvoorziening die is ingericht om gedurende het gehele jaar een Kampeermiddel op te plaatsen (ongeacht de periode van gebruik, echter zonder dat er van permanent verblijf sprake is);
C. Ondernemer: Buitenplaats Putterheijde BV, die de Vaste Plaats aan de Gast ter beschikking stelt;
D. Gast: eigenaar van het Kampeermiddel, waarover met de Ondernemer een overeenkomst terzake de Vaste Plaats is aangegaan;
E. Medegast: de mede op de overeenkomst aangegeven persoon, die geen eigenaar van het Kampeermiddel is;
F. Derde: iedere andere persoon, buiten de Gast en/of zijn Medegast(en) die met instemming van de Gast en de Ondernemer gebruik maakt van en/of verblijft in het Kampeermiddel van de Gast;
G. Entreekosten: eenmalige kosten voor de toegang tot het gebruik van het Kampeermiddel op de reeds bestaande nutsvoorzieningen waaronder Centrale antenne Inrichting, elektra 16 ampère of 25 ampère, water, aardgas, riolering, telefoon etcetera;
H. Aansluitkosten: eenmalige kosten voor aansluiting van nutsvoorzieningen van de Vaste Plaats (gas, water, elektra, kabel, etcetera) op het Kampeermiddel;
I. Informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde Vaste Plaats en het Kampeermiddel, de voorzieningen, en de regels omtrent het verblijf (zoals deze voorwaarden), de parkregels, verkoopvoorwaarden, bemiddelingsvoorwaarden, vereisten van onderhoud en gebruik van het Kampeermiddel, bestemming van het terrein, de openingstijden, regels omtrent het gebruik door Derden, etc.):
J. Indexcijfer: consumentenprijsindexcijfer conform de definitie van het centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl) voor huishoudens in de maand juni ten opzichte van de maand juni in het voorafgaande jaar;
K. Jaargeld: de vergoeding die jaarlijks wordt betaald voor het gebruik van de Vaste Plaats;
L. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de Gast en de Ondernemer met betrekking tot het gebruik van de Vaste Plaatsen in overeenstemming met artikel 9.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De Ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de Gast de overeengekomen Vaste Plaats ter beschikking. De Gast krijgt daarmee het recht om daarop een Kampeermiddel van het overeengekomen type en afmetingen te plaatsen.
2. Het is de Gast niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Ondernemer, aan het Kampeermiddel, zoals omschreven in de overeenkomst, wijzigingen aan te brengen waardoor deze niet, of moeilijker, verplaatsbaar wordt.
3. De Gast mag bij vervanging alleen een Kampeermiddel van de zelfde aard of soort plaatsen, tenzij de Ondernemer schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van een Kampeermiddel van een andere aard, soort, type of afmeting.
4. De Ondernemer is verplicht de schriftelijke Informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de Gast te verstrekken. De Ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig en bij voorkeur schriftelijk aan de Gast bekend.
5. De Gast is verplicht zijn juiste Naam/Adres/Woonplaats gegevens aan de Ondernemer te verstrekken en wijzigingen daarop direct schriftelijk aan de Ondernemer door te geven.
6. De Gast heeft de verplichting de overeenkomst en regels in de bijbehorende parkregels stipt na te leven. De Gast is hoofdelijk aansprakelijk voor naleving van de op het terrein geldende regels door Medegast(en) en of Derden die hem bezoeken en of met of zonder toestemming van de Ondernemer bij hem verblijven.
7. De Gast heeft overleg met zijn partner gevoerd over het aangaan van deze overeenkomst en diens partner stemt ermee in dat Gast deze overeenkomst met Ondernemer aangaat. Mocht deze instemming achteraf blijken te ontbreken dan is Gast hoofdelijk aansprakelijk en zal Gast de Ondernemer schadeloosstellen voor alle schade die Ondernemer dientengevolge lijdt.

Artikel 3: Duur en afloop van de Overeenkomst
1. Iedere overeenkomst is aangegaan voor het resterende deel van het kalenderjaar en loopt derhalve tot 31 december van dat jaar. Indien de overeenkomst niet is opgezegd voor 1 november wordt de overeenkomst automatisch voor één kalenderjaar verlengd onder de dan geldende voorwaarden. De Gast kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen in overeenstemming met artikel 9.1.
2. Partijen kunnen bij het aangaan van de overeenkomst ook bepalen dat de overeenkomst op een bepaalde datum van rechtswege zal eindigen.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. Het Jaargeld wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de Ondernemer zijn vastgesteld.
2. Het voorgaande laat onverlet dat de extra kosten, ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van de Ondernemer als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de Vaste Plaats, het Kampeermiddel of de Gast betrekking hebben, te allen tijde direct aan de Gast kunnen worden doorberekend.
3. De Ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst de verschuldigde Entreekosten schriftelijk bekend maken. Entreekosten worden bij de beëindiging van de overeenkomst niet gerestitueerd.
4. De Ondernemer maakt jaarlijks voor het einde van het kalenderjaar aan de Gast schriftelijk bekend wat het Jaargeld voor het komende jaar is. De Ondernemer heeft daarnaast eenmaal per jaar het recht het Jaargeld te verhogen met het Indexcijfer. Indien het Jaargeld aanmerkelijk, (dat wil zeggen met meer dan 10%) wordt verhoogd, geldt een aankondigingstermijn van vierentwintig maanden (24) en zal de Ondernemer de verhoging motiveren.
5. De Ondernemer moet de voorschotten voor de nutsvoorzieningen maandelijks voldoen. Derhalve dient de Gast per jaar een voorschot aan de Ondernemer te voldoen op basis van de in rekening gebrachte kosten voor nutsvoorzieningen in het jaar ervoor. Aan het einde van het jaar vindt nacalculatie plaats door het nutsbedrijf en wordt een eventueel teveel betaald bedrag in mindering gebracht op het voorschot van het nieuwe jaar.

Artikel 5: Informatie
1. Ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de verstrekte informatie dienen uiterlijk zes maanden voor het einde van het contractjaar aan de Gast bekend gemaakt zijn.
2. Indien de informatie ingrijpend afwijkt t.o.v. de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de Gast het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren

Artikel 6: Betaling
1. De Gast dient de betalingen binnen 28 dagen in euro te verrichten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Indien de Gast, ondanks één voorafgaande schriftelijk aanmaning waarin hem een termijn tot betaling is gegeven van 14 dagen, niet of niet behoorlijk nakomt, is de Gast van rechtswege in verzuim, zonder dat de Ondernemer de Gast in gebreke hoeft te stellen, en heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen met inachtneming van de leden 3 en 4, of te ontbinden.
3. Indien de Ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de Gast bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij te wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke opzegging (1) alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen; en (2) een bijdrage van 1% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 250,-- wegens administratiekosten te voldoen.
4. Indien de Gast van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de Ondernemer het recht de Gast, Medegast(en) en of Derden de toegang tot het terrein te ontzeggen.
5. De Gast is verplicht de Vaste Plaats in overeenstemming met artikel 12 te ontruimen indien de overeenkomst op grond van dit artikel wordt opgezegd of ontbonden.
6. De door de Ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de Gast. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke aanmaning het wettelijke vastgestelde rentepercentage met een minimum van 5% over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht. Ondernemer is dan tevens gerechtigd de vordering uit handen te geven waarna de Gast incassokosten van 15% zal zijn verschuldigd.


Artikel 7: Gebruik door Derden
1. Gebruik door Derden van een Kampeermiddel en/of de bijbehorende Vaste Plaats is niet toegestaan tenzij de Ondernemer vooraf schriftelijke/mondeling/digitaal toestemming heeft gegeven.
2. De Ondernemer kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden die Gast dient na te leven.

Artikel 8: Verkoop Kampeermiddel of Recreatieverblijf dd 01072011
1. De Gast geeft aan zijn Kampeermiddel te willen verkopen bij de Ondernemer.
2. De Gast geeft aan zijn kampeermiddel te willen cq kunnen verkopen aan derden.
3. De Ondernemer beoordeelt het Kampeermiddel op de algemene staat van onderhoud, leeftijd en geschiktheid om te verkopen op de Vaste plaats.
a. Verkoop met gebruik voor onbepaalde tijd.
b. Geen verkoop op de plaats.
c. Verkoop met speciale huurtermijnen en/of voorwaarden.
4. Het kampeermiddel wordt door een onafhankelijke keuringsdienst bijv. TUV Nord gekeurd op veiligheid, technische deugdelijkheid en vocht. Een voorbeeld van een keuringsrapport ligt ter inzage op de receptie.
5. De verkoper maakt een inventarislijst van de mee te verkopen goederen.
6. De verkoper blijft aansprakelijk voor het kampeermiddel tijdens de verkoopperiode.
7. De verkoop geschiedt exclusief door de ondernemer van Buitenplaats Putterheijde.
8. De gast krijgt van de ondernemer advies betreffende de vraagprijs van het kampeermiddel. Indien gast en ondernemer geen reële prijs kunnen overeenkomen, kan de gast of ondernemer een onafhankelijke derde inschakelen voor arbitrage. De ondernemer behoudt zich het recht om het kampeermiddel niet of voor bepaalde tijd in verkoop te nemen.
9. De ondernemer maakt op de informatieborden en website bekend welk kampeermiddel te koop is en voor welke vraagprijs.
10. De ondernemer zal desgevraagd, bij voorkeur na afspraak, het kampeermiddel laten zien aan belangstellenden.
11. De verkoper zal zelf de definitieve verkoopprijs overeenkomen met aspirant koper en de datum van overdracht vaststellen in overleg met de ondernemer.
12. De financiën evenals alle andere bescheiden, afspraken, etc. worden door de ondernemer met koper en verkoper op de receptie afgehandeld.
13. De ondernemer berekent aan de verkoper voor deze diensten 5 % provisie van de verkoopprijs, welk bedrag voor of bij overdracht voldaan dient te worden. Het berekenen van 5 % voor deze diensten is ook van toepassing indien de gast zelf komt met een aspirant-koper.
14. Bij verkoop kan/wordt het jaargeld naar rato verrekend met de koper.

Artikel 9: Beëindiging overeenkomst
1. De Gast kan deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de contractsperiode. Behoudens afwijkende afspraken eindigt een contractperiode op 31 december. Opzegging geschiedt bij aangetekende brief. De opzeggingsbrief dient uiterlijk op 31 oktober door de Ondernemer te zijn ontvangen.
2. Indien de Gast overlijdt, hebben zijn Medegasten het recht de overeenkomst over te nemen. Zij dienen de Ondernemer zo spoedig mogelijk van hun beslissing in kennis te stellen. Indien er geen Medegasten zijn, eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat daartoe opzegging vereist is. Het staat de Ondernemer vrij om met de erven, die niet als Medegasten op de overeenkomst staan, al dan niet een overeenkomst aan te gaan. Indien geen nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, dienen de nabestaanden die de verplichtingen van de overledene overnemen de Vaste Plaats binnen een redelijke termijn te ontruimen en leeg op te leveren. De vooruitbetaalde huur voor de resterende periode vanaf de ontruiming en oplevering van de Vaste Plaats wordt aan de erven gerestitueerd, tenzij ontruiming na 1 juli plaatsheeft. In dat geval wordt geen bedrag gerestitueerd.
3. De Ondernemer kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen:
a. indien de Gast, Medegast(en) en/of Derden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de Informatie en/of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven, dan wel overlast aan de Ondernemer en/of andere gasten bezorgt, dan wel de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
b. indien de Gast ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van de Vaste Plaats en/of zijn Kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt, of indien de Gast ongeoorloofde bijgebouwen bij zijn Kampeermiddel plaatst zonder de toestemming van de Ondernemer;
c. indien overheidsmaatregelen de Ondernemer noodzaken tot beëindiging van de overeenkomst;
d. indien de bedrijfsvoering ophoudt te bestaan. Bij verkoop van het bedrijf is niet automatisch sprake van het stoppen van de bedrijfsvoering;
e. indien het Kampeermiddel van de Gast, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing en na een redelijke termijn voor aanpassing, niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet;
f. indien het Kampeermiddel van de Gast ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing in een zodanige staat verkeert, dat de gevolgen van deze slechte staat voor het aanzien van het kampeerterrein en de directe omgeving een opzegging naar oordeel van de Ondernemer rechtvaardigen. In de schriftelijke waarschuwing zal de Ondernemer opgave doen van hetgeen de Gast binnen een termijn van 3 maanden na de dagtekening van de schriftelijke waarschuwing dient te vernieuwen of aan te passen;
g. indien de Ondernemer een herstructureringsplan voor het terrein tot uitvoering gaat brengen waarvoor vaste standplaatsen moeten worden opgeheven.
4. Opzegging door de Ondernemer geschiedt (inzake a-b-c-e-f) schriftelijk bij aangetekende brief met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden voor afloop van het lopende contractjaar. Voor opzegging wegens herstructurering zoals vermeld onder sub d en g van het vorige artikellid, geldt een opzegtermijn van minimaal achttien maanden (18).
5. In geval van opzegging wegens een overheidsmaatregel is de Ondernemer verplicht de Gast tijdig te informeren. Onder tijdig wordt in dit geval verstaan: binnen drie maanden nadat de overheid de te nemen maatregel schriftelijk heeft aangekondigd aan de Ondernemer.
6. In geval van herstructurering waarbij een Vaste Plaats wordt opgezegd geldt het volgende:
a. de Ondernemer is verplicht om de Gast zo mogelijk een willekeurige, niet noodzakelijk vergelijkbare, andere Vaste Plaats op het terrein aan te bieden;
b. indien een willekeurige Vaste Plaats niet voorhanden is, heeft de Gast recht op een maximale tegemoetkoming van EUR 1.350,00 , dit bedrag wordt geïndexeerd op basis van de jaarlijkse jaargeld verhoging vanaf 2011, in de kosten die verband houden met de verplaatsing of verwijdering van zijn Kampeermiddel, mits de Gast gedurende de opzegtermijn de Vaste Plaats oplevert zoals gesteld in artikel 12.1. Hij ontvangt dan tevens restitutie van zijn reeds betaalde Jaargeld voor de resterende periode vanaf de ontruiming. De Ondernemer heeft recht de tegemoetkoming van EUR 1.350,00 te verrekenen of te compenseren met eventuele vorderingen op de Gast. De laatste zes (6) maanden van de opzegtermijn van achttien maanden kan de Gast gratis gebruik maken van zijn Vaste Plaats. Dit gratis gebruik heeft alleen betrekking op het gebruik van de Vaste Plaats. Kosten omtrent het gebruik van voorzieningen zoals gas, water, elektra, kabel, riool, etc. dient de Gast wel te voldoen.
c. De Ondernemer is verplicht om de Gast in de periode tot zes (6) maanden voor aanvang van de herstructurering niet op hinderlijke wijze in zijn recreatiegebied te storen door voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de herstructurering.
7. Indien de Gast de opzegging dan wel de toepassing door de Ondernemer van de in lid 6 bedoelde regeling betwist, dient hij de Ondernemer hiervan uiterlijk binnen vier (4) weken na de schriftelijke opzegging schriftelijk van op de hoogte te stellen, op straffe van verval van rechten. De Ondernemer kan in dringende gevallen de Gast, de Medegast(en), en Derden verbieden om gedurende de periode dat een geschil aanhangig is voor een rechter, gebruik te maken van de Vaste Plaats en/of het Kampeermiddel.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging
1. Bij iedere tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, anders dan bedoeld in artikel 9 lid 2, blijft de Gast het volledige Jaargeld voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd, inclusief de kosten voor verbruik van gas, water, elektra, riool en kabel voor de periode tot de definitieve ontruiming, tenzij de Gast een opvolger voordraagt die de Vaste Plaats van de Gast overneemt onder voor de Ondernemer acceptabele voorwaarden.
2. Het recht op restitutie vervalt in ieder geval indien de beëindiging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad van de zijde van de Gast. In dat geval kan een nieuwe voordracht wel leiden tot een verlaging van de schade die de Ondernemer als gevolg van de tekortkoming van de Gast lijdt, hetgeen kan leiden tot een verlaging van de vordering tot schadevergoeding van de Ondernemer op de Gast.
3. De Gast heeft, vanaf de datum van opzegging van de overeenkomst, gedurende een redelijke termijn de gelegenheid tot ontruiming van de Vaste Plaats in overeenstemming met artikel 12.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de Ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. Indien de Gast, Medegast(en) en/of Derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de Informatie en/of de overheidsvoorschriften, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de Ondernemer niet kan worden gevergd dat deze de overeenkomst voortzet, en nadat de Ondernemer de Gast schriftelijk heeft gewaarschuwd met opgave van een redelijke termijn om alsnog tot naleving te komen, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden. Een eventuele ontbinding laat reeds geleverde prestaties onverlet.
2. De Ondernemer heeft het recht het gebruik van het Kampeermiddel met onmiddellijke ingang te verbieden en zo nodig de nutsvoorzieningen af te sluiten indien niet wordt voldaan aan de verplichte veiligheidseisen. De Ondernemer geeft mondeling en op verzoek tevens schriftelijk aan op welke punten het Kampeermiddel aangepast moet worden. De Gast krijgt, mits de ernst van de situatie dit toelaat, dan drie (3) weken de tijd om het Kampeermiddel weer veilig te maken. Na de periode van drie (3) weken stelt de Ondernemer een toetsingsrapport op. Indien het Kampeermiddel na drie (3) weken nog altijd onveilig is, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
3. Indien de Ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst op grond van lid 2, zal hij dit de Gast bij aangetekende brief (bij voorkeur met bericht van ontvangst) of persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de Gast worden gewezen op de termijn van twee (2) weken die in acht genomen moet worden waarbinnen de reactie van de Gast moet zijn ontvangen.
4. Indien de Gast de opzegging zoals bedoeld in lid 3 betwist, brengt hij de Ondernemer hiervan binnen twee (2) weken, na ontvangst van de schriftelijke opzegging op de hoogte. De Ondernemer heeft het recht om bij geen bericht binnen drie (3) weken na de opzegging de Vaste Plaats en/of het Kampeermiddel te ontruimen overeenkomstig artikel 12. De Ondernemer is niet verplicht de Gast tot ontruiming te sommeren ingevolge artikel 12 lid 2, indien de ontruiming al eerder was aangezegd.
5. Indien de Gast de opzegging zoals bedoeld in lid 3 bevestigt, dan krijgt hij gedurende een redelijke termijn, met een maximum van een maand na de opzegging, de gelegenheid tot ontruiming van de Vaste Plaats overeenkomstig artikel 12.
6. De Ondernemer kan de Gast, Medegast(en) en/of Derden verbieden gebruik te maken van de Vaste Plaats en/of het Kampeermiddel vanaf het moment van opzegging zoals bedoeld in lid 1 en/of lid 2. De Gast blijft gehouden het Jaargeld, alsmede alle overige kosten te betalen totdat de ontruiming van de Vaste Plaats ingevolge artikel 12 heeft plaatsgevonden.

Artikel 12: Ontruiming
1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de Gast, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode of uiterlijk op de dag waartegen is opgezegd, de Vaste Plaats leeg en volledig ontruimd opleveren.
2. Indien de Gast niet aan zijn ontruimingsverplichting voldoet, is de Ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn van twee (2) weken, de Vaste Plaats op kosten van de Gast te ontruimen. Bij de schriftelijke sommatie zal de Ondernemer de Gast eveneens wijzen op het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel.
3. In geval van ontruiming door de Ondernemer ingevolge het in lid 2 bepaalde zijn de in redelijkheid gemaakte kosten van ontruiming en eventuele stalling voor rekening van de Gast.
4. Voor al hetgeen zich na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn nog op de standplaats (of de Vaste Plaats) bevindt, wordt de Gast geacht afstand te hebben gedaan. Indien de waarde dat rechtvaardigt, is de Ondernemer gerechtigd de betreffende zaken, al dan niet openbaar, te verkopen en de kosten van ontruiming, verkoop alsmede eventuele andere door de Gast verschuldigde bedragen met de verkoopopbrengst te verrekenen, onder de verplichting tot afdracht van een eventueel surplus aan de Gast met een gespecificeerde afrekening.
5. De Gast is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij ontruiming tenzij deze aan de Ondernemer toerekenbaar is.
6. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.

Artikel 13: Wet- en regelgeving
1. De Gast zorgt er te allen tijde voor, dat het door hem geplaatste Kampeermiddel, zowel in- als extern, voldoet aan alle geldende wet-en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, milieu- en veiligheidseisen die van overheidswege, of door de Ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het Kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. De Gast machtigt de Ondernemer of diens als zodanig aangewezen vertegenwoordiger door het enkele ondertekenen van deze overeenkomst om zich toegang te verschaffen tot het Kampeermiddel van de Gast en om het Kampeermiddel op deze eisen periodiek te controleren. Deze controle dient van te voren schriftelijk te worden aangekondigd door de Ondernemer.
2. LPG installaties op de Vaste Plaats zijn niet toegestaan, tenzij deze zich bevinden in motorvoertuigen die als zodanig zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
3. Indien de Gast preventieve maatregelen dient te nemen krachtens gemeentelijke (brand)voorschriften, zoals het voor handen hebben van een goedgekeurd blusapparaat, dient de Gast deze voorschriften strikt na te leven.

Artikel 14: Onderhoud en Aanleg zie ook parkregels
1. De Ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De Gast is verplicht het Kampeermiddel en de bijbehorende Vaste Plaats in een goede staat van onderhoud te houden.
3. Het is de Gast, Medegast(en) en/of Derden niet toegestaan op de Vaste Plaats te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, tegelplateaus dan wel bouwwerken, schuurtjes of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het Kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer.
4. De Gast blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsen en verplaatsbaar houden van het Kampeermiddel en van de in lid 3 genoemde voorzieningen (voorzover de Ondernemer daarin heeft toegestemd), indien de Ondernemer daarom verzoekt.
5. De in lid 3 genoemde voorzieningen mogen pas geplaatst c.q. gewijzigd worden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Ondernemer en dienen aan alle van overheidswege opgelegde eisen te voldoen. De Ondernemer kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ondernemer is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van de Ondernemer bereid is te voldoen.
2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein (inclusief de Vaste Plaatsen), tenzij het schadeveroorzakende feit direct toerekenbaar is aan de Ondernemer.
3. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van weersinvloeden (zoals wind/regen/hagel/sneeuwval/vorst/bosbrand) of andere vormen van overmacht. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor het omwaaien van bomen of het uit de boom vallen/waaien van takken, tenzij schriftelijk of mondeling melding is gedaan van een gevaarlijke situatie.
4. De Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade als gevolg van een storing in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, indien deze storing aan hem toerekenbaar is en de nutsvoorzieningen voor een vergelijkbare situatie ook aansprakelijkheid zouden erkennen.
5. De Gast is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen gerekend vanaf het overnamepunt van de Gast, alsmede voor schade die de Gast toebrengt aan het nutsvoorzieningennetwerk en/of de daarop aangesloten apparatuur van Ondernemer en/of de nutsvoorzieningen of de daarop aangesloten apparatuur van Derden waaronder andere gasten van Ondernemer. Het overnamepunt is het punt waar de verantwoordelijkheid van de Gast begint t.a.v. de nutsvoorzieningen.Het overnamepunt voor het water is direct na de watermeter. Aardgas: bij elk kampeermiddel zit een gasafsluiter welke goed te bereiken is en aangegeven is d.m.v. een gassticker. Het aardgasovernamepunt is voor deze gasafsluiter. Voor elektriciteit is het overnamepunt direct na de meter en automaat in de meterkast. Rioolovernamepunt is de aansluiting op de hoofdleiding en bij CAI is het overnamepunt direct na de aansluiting in de elektrakast.
6. De Gast is daarnaast jegens de Ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, de Medegast(en) en/of Derden, voor zover het gaat om schade die aan de Gast, de Medegast (en) en of Derden kunnen worden toegerekend.
7. De Ondernemer verplicht zich na melding door de Gast van overlast veroorzaakt door andere Gasten passende maatregelen te treffen.

Artikel 16: Geschillenregeling
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van een eventueel geschil tussen de Gast en de Ondernemer. De Geschillencommissie Recreatie te Den Haag samengesteld door de ANWB/Consumentenbond/Recron is niet bevoegd kennis te nemen van een eventueel geschil, tenzij de Ondernemer daar expliciet schriftelijk mee akkoord gaat. De Ondernemer zal te allen tijde schriftelijk toestemming geven.
2. Indien zich meer dan een geschil voordoet inzake artikel 9. lid 3 sub c, d of g dan is de rechter te Utrecht bevoegd kennis te nemen van de geschillen

Artikel 17: Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de Gast en de Ondernemer zijn deze algemene voorwaarden exclusief van toepassing. De Ondernemer wijst de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Gast uitdrukkelijk van de hand.
2. Voor ontvangst van de Algemene Voorwaarden Buitenplaats Putterheijde wordt door de Gast getekend.